Foreldrene er bekymret for fremtidig finansiering

Stortinget skal i løpet av høsten bestemme ny modell for finansiering av private barnehager. I den forbindelse har et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, ledet av Knut Storberget, anbefalt en finansieringsmodell kalt «Lokal samhandlingsmodell». Foreldre og ansatte i Bergheim barnehage er svært kritiske til denne modellen. Den åpner for at det skal være opp til kommunen selv å bestemme om barnehagene skal behandles likeverdig i finansieringen. Videre sier modellen at kommunen skal kunne bestemme i hvilke barnehager barna skal gå i når opptaket av nye barn gjøres, det blir slutt på foreldrenes valgfrihet. Kommunen kan velge å stoppe finansieringen av barnehagen vår, og heller bestemme at pengene skal gå til en annen barnehage. Finansieringen kan bli tidsbegrenset, vi kan risikere et anbudssystem, og vi risikerer at tilskudd til pensjon for ansatte blir avkortet.

Arild Hepsø, styreleder i Bergheim barnehage, påpeker at forslaget til modell kan true fremtiden til barnehagen vår. Vi har møysommelig bygget opp et utmerket barnehagetilbud med høy kvalitet i de snart 18 årene vi har drevet. Vi har alltid hatt full besetning på alle plasser, vi har venteliste, og er et populært tilbud for barnefamiliene i nærmiljøet. Nå risikerer vi at kommunen skal få myndighet til å bestemme hvor barna skal gå, og da tror vi de har interesse av å fylle plassene i egne barnehager før de gir restene av søkere til private barnehager. Foreldrene bør fritt få lov til å velge hvilken barnehage de vil at barnet sitt skal gå i.

Karen Seglem, foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget, er også svært kritisk til finansieringsmodellen som er foreslått. Hun er klar på at alle barn og ansatte bør behandles likeverdig, uavhengig av hvilken eier barnehagen har. Vi skal konkurrere på samme vilkår om å skape det beste tilbudet til barna, og ansatte må få de samme forutsetningene for å gjøre denne jobben. Det har vært forskjellsbehandling av kommunale og private barnehager i alle år. Vi burde kommet mye lengre enn å måtte bruke energien vår på å krangle med myndighetene om dette nå, sier hun. Gi oss likeverdig, rettferdig og forutsigbar finansiering!

Første oktober er høringsfrist i saken. Styret og SU oppfordrer alle foreldre, ansatte og lokalsamfunnet om å sende inn høringssvar. Vi må få stoppet dette, sier Karen og Arild. De anbefaler å gi høringssvar på at den andre modellen som er foreslått, «kvalitets og samhandlingsmodellen» må vedtas. Den er utarbeidet av PBL, og modellen gir alle barnehager samme tilskuddsvilkår. Den legger også opp til at det skal være foreldrenes rett til å velge hvilken barnehage de ønsker barnet sitt i.

Høringssvar kan sendes via denne linken; https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2864262/